BATT Split

Udruga veterana specijalne policije "BATT" - Split

“Bočina, Abramović, Tomaš, Topić”

(TEKST VAŽEĆEG STATUTA 2015. I DOPUNA 2018.)

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), na svom zasjedanju Sabor Udruge veterana specijalne policije “BATT” Split 25. svibnja. 2015. godine  donosi

S T A T U T

UDRUGE VETERANA SPECIJALNE POLICIJE “BATT” SPLIT

I

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

– nazivu i sjedištu,

– zastupanju i predstavljanju,

– izgledu obilježja udruge (znak, pečat, zastava i iskaznica člana),

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

– području djelovanja sukladno ciljevima,

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu,

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

– pravima i obvezama te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,

– tijelima i dužnosnicima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

– izboru i opozivu likvidatora udruge,

– prestanku postojanja udruge,

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te

– drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruga veterana specijalne policije “BATT” Split (u daljnjem tekstu Udruga) je dragovoljna, izvanstranačka, samostalna Udruga veterana specijalne policije.

Naziv i sjedište Udruge

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Udruga veterana specijalne policije “BATT” Split.

Skraćeni naziv Udruge je: “UVSP BATT SPLIT“.

Međunarodni naziv Udruge je na engleskom jeziku i glasi: Association of veterans of special police “BATT” Split – Croatia.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u mjestu Split.

Predsjedništvo Udruge ovlašteno je za donošenje odluke o promjeni adrese Udruge isključivo u slučajevima preseljenja na drugu adresu u Splitu.

Teritorijalno područje djelovanja Udruge

Članak 5.

Udruga u pravilu djeluje na području Županije Splitsko-dalmatinske.

Udruga djeluje samostalno, a može se udružiti u zajednicu udruga ili u krovnu udrugu te i na druge načine surađivati s drugim udrugama i tijelima na promicanju ciljeva Udruge.

Članak 6.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Zastupanje i predstavljanje Udruge

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja njen Predsjednik i Zamjenik predsjednika.

Obilježja Udruge

Članak 8.

Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.

Znak Udruge je okrugla oblika, podloge crne boje sa zlatnim ispisom, u sredini s znakom specijalne policije (list s mačem okrenutim u vis, preko čije oštrice su položene dvije munje) a obrub znaka na dva mjesta prekida hrvatski pleter dijeleći obrub na dvije trećine u gornjem dijelu i jednu trećinu u donjem dijelu. Na gornjem dijelu obruba je upisano “UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE”, a u donjem dijelu “BATT – SPLIT”.

Zastava Udruge je pravokutnog oblika 2x1m, maslinasto zelene boje, opšivena resicama zlatno žute boje. U sredini zastave nalazi se znak Udruge maslinasto zelene boje podloge. Zastava ima i umanjenicu dimenzija 20×10 cm.

Pečat Udruge je okruglog oblika dimenzija 3,5 cm u kojem je uz vanjski rub upisano crnim slovima Udruga Specijalne jedinice policije Domovinskog rata, a u središnjem dijelu pečata nalazi se list s mačem okrenut u vis, preko čije oštrice su položene dvije munje, lijevo i desno od lista ispisano je “BA” i “TT”, a ispod “Split”.

Članska iskaznica Udruge je pravokutnog oblika veličine 8×4 cm, s pozadinom znaka Udruge, te podacima člana, a na iskaznici za počasne članove naznačeno je “Počasni član”. Izgled, sadržaj i postupanje s iskaznicom propisati će Središnji odbor Udruge pravilnikom. Članska iskaznica vlasništvo je Udruge.

Danom Udruge određuje se petnaesti ožujak svake godine kao spomen na dan osnutka Specijalne jedinice policije Split i to 15. ožujka 1991. godine.

Javnost rada Udruge

Članak 9.

Djelovanje Udruge je u pravilu javno.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su hrvatskim zakonima i Statutom Udruge određena kao vojna, službena i poslovna tajna ili kada tako odluči predsjednik tijela koje zasjeda.

Dokumenti i podaci koji su označeni kao službena i poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri Predsjednik Udruge ili tijelo Udruge koje ih je proglasilo službenom ili poslovnom tajnom.

Službenom tajnom se smatraju:

      – osobni podaci o članovima Udruge,

      – drugi dokumenti koje tijela Udruge proglase službenom tajnom.

Poslovnom tajnom se smatraju:

      – dokumenti o financijskom poslovanju Udruge,

      – drugi dokumenti koje tijela Udruge proglase poslovnom tajnom.

Udruga izvješćuje javnost o svojoj djelatnosti posredstvom izvješća, priopćenja, konferencijama za tisak, mjesečnim i godišnjim biltenima i glasilima, izvješćima na Saboru Udruge i na druge prikladne načine.

II

Područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti Udruge

Članak 10.

Područja djelovanja, a prema klasifikaciji djelatnosti udruga, su:

Branitelji i stradalnici (1.):

      a) promicanje vrijednosti Domovinskog rata;

      b) sjećanje na herojska djela, žrtve i ideale pripadnika Specijalne policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

      c) okupljanje veterana specijalne policije;

      d) zaštita društvenog statusa, dostojanstva, časti, ugleda i vitalnih interesa Udruge, članova Udruge kao i interesa obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika Specijalne policije;

      e) pružanje svakih mogućih oblika skrbi članovima Udruge.

Ljudska prava (7.)

      a) prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata;

Članak 11.

Djelatnosti Udruge su:

      a) obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika Specijalne policije tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

      b) zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata;

      c) poticanju pripadnika Specijalne policije kod školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, kao i na svim drugim radnim mjestima na kojima rade, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

      d) okupljanje članova i povezivanje sa srodnim Udrugama kao i sa krovnom Udrugom Specijalne policije iz Domovinskog rata, radi promicanja i održavanja ratnog identiteta, te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata;

      e) organizirano pružanje potpore i pomoći u prilagodbi mirnodopskim uvjetima članovima Udruge radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema;

      f) materijalna pomoć socijalno najugroženijim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji;

      g) posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih i umrlih članova Udruge ;

      h) iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi Specijalne policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

      i) promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj;

      j) očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ostale djelatnosti Udruge:

      a) iniciranje i poticanje pisanja znanstvenih studija, stručnih članaka, kronika, knjiga, kazališnih predstava, dokumentarnih i igranih filmova, te radio emisija sa obradom tema iz Domovinskog rata i uloge Specijalne policije u obrani suvereniteta RH;

      b) organiziranje znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata u poratnom, odnosno mirnodopskom razdoblju;

      c) stalnim praćenjem i ukazivanjem na poteškoće u primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poglavito pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata;

      d) davanje mišljenja nadležnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno sudjelovanje u pripremi, izradi i provedbi zakonskih i podzakonskih propisa kojima se pravno uređuje status, prava i obveze pripadnika Specijalne policije u mirnodopskom razdoblju;

      e) potporom i sudjelovanjem u organiziranju pravne pomoći pripadnicima Specijalne policije iz Domovinskog rata u pravnim postupcima pred hrvatskim i stranim sudovima, u svezi njihova sudjelovanja u Domovinskom ratu;

      f) pružanje pomoći u organizaciji komemoracije i pogreba umrlom pripadniku Specijalne policije iz Domovinskog rata;

      g) predlaganje i davanje mišljenja u povodu dodjele vojnih činova i odličja zaslužnim pripadnicima Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata;

      h) dodjela nagrada, priznanja i spomenica članovima Udruge za ustrajan, požrtvovan i kvalitetan rad na korist cjelokupnog članstva Udruge;

      i) dodjela priznanja i spomenica zaslužnim građanima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koji pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge;

      j) obilježavanje Dana Udruge, te sudjelovanje u obilježavanju obljetnica drugih udruga;

      k) obilježavanje godišnjica smrti poginulih pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata;

      l) suradnja i razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i drugim srodnim udrugama;

      m) organiziranje zabavnih, kulturnih, športskih i drugih djelatnosti;

      n) prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava pomoći u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje ciljeva i projekata Udruge;

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, tijela Udruge mogu surađivati sa državnim tijelima, državnim dužnosnicima i drugim relevantnim društveno-političkim i drugim društvenim organizacijama, pojedincima i vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 13.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja  gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. (Čl. 31. st. 1)

Udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti prema NKD (NN br. 58/07):

      – Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti (R 93)

      – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (I 56).

III

Članstvo Udruge

Članak 14.

Ukupno članstvo udruge čine redoviti i počasni članovi Udruge.

Redoviti članovi

Članak 15.

Redovitim članom Udruge mogu postati svi bivši i sadašnji pripadnici Specijalne jedinice policije “BATT” Split te pripadnici Specijalne policije MUP-a RH, a koji prihvaćaju Statut Udruge i njegove ciljeve.

Redoviti članovi Udruge (u daljnjem tekstu: članovi Udruge) mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Počasni članovi

Članak 16.

Počasnim članom Udruge mogu postati članovi obitelji poginulog ili umrlog pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata,

Počasnim članom Udruge mogu postati i svi ostali građani Republike Hrvatske i stranci, koji su za vrijeme trajanja Domovinskog rata pridonijeli uspješnom izvršenju svih zadaća Specijalne policije ili nakon rata u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasnog člana Udruge proglašava svojom odlukom Predsjednik Udruge se na osnovu obrazloženog prijedloga člana ili članova Udruge o kojem odlučuje Predsjedništvo Udruge.

Sabor Udruge može izabrati počasnog Predsjednika Udruge dvotrećinskom većinom glasova redovitih članova.

Počasni članovi nemaju pravo birati ili biti birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Članom Udruge ne može postati osoba koja je počinitelj kaznenih djela protiv RH, te kojima je iz bilo kojeg drugog razloga odlukom nadležnog tijela odbijen zahtjev za članstvo u Udruzi.

Postupak učlanjenja

Članak 18.

Osobe iz članka 15. podnose pismeni zahtjev (pristupnicu) za upis u Udrugu uz dokaz da ispunjavaju uvjete za članstvo te ostale dokaze koje zatraži nadležno tijelo, a članom Udruge postaje danom potpisivanja pristupnice.

Sud časti razmatra zahtjev iz stavka 1. ovog članka, po potrebi prikuplja dodatne informacije i donosi odluku kojom se zahtjev prihvaća ili odbija.

Popis članova

Članak 19.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

      – ime i prezime, OIB i datum rođenja člana;

      – kategorija članstva, datum pristupanja udruzi i datum prestanka članstva u udruzi;

      – adresa stanovanja i broj telefona, te druge podatke.

Prava i obveze članova Udruge

Članak 20.

Svaki član Udruge ima pravo i obvezu sudjelovati u radu Udruge, davati prijedloge i podnositi zahtjeve, te tako svojim aktivnim sudjelovanjem doprinositi radu tijela Udruge.

Članovi Udruge mogu, osim u slučajevima kada tijelo svoju sjednicu proglasi zatvorenom sukladno članku 9. stavku 2. Statuta, nazočiti sjednicama tijela Udruge gdje se mogu javljati za riječ, davati prijedloge, ali ne mogu glasovati o odluci.

Sukladno stavku 2. ovog članka smatra se da je svaki član Udruge upoznat sa svakom odlukom bilo kojeg tijela Udruge danom donošenja odluke.

Svi članovi Udruge imaju obvezu:

      – ostvarivati Statutom određene ciljeve Udruge,

      – pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge,

      – provoditi i poštivati odluke Sabora i drugih tijela Udruge,

      – štititi i čuvati interese, ugled i dostojanstvo Udruge i svih njenih članova i pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata.

Nije dopušteno dvostruko članstvo unutar zajednice Udruga Specijalne policije.

Članak 21.

Član Udruge ima pravo:

      – birati dužnosnike i članove tijela Udruge

      – biti biran u tijela i na mjesta dužnosnika Udruge

      – sudjelovati u djelatnostima tih tijela

      – davati prijedloge u svezi djelatnosti Udruge

      – biti informiran o radu Udruge

      – tržiti pomoć od Udruge za sebe ili drugog člana

Član Udruge ima obvezu:

      – poštivati Statut, Program i druge akte Udruge

      – poštivati odluke tijela Udruge

      – čuvati ugled Udruge

      – redovito plaćati godišnju članarinu

Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost.

Stegovni postupak i stegovne mjere

Članak 22.

Protiv člana Udruge koji djeluje suprotno ciljevima i djelatnostima Udruge, pokreće se i vodi stegovni postupak.

Tijelo ili član Udruge koji je pokrenuo pokrenulo stegovni postupak ima položaj stranke u stegovnom postupku.

Članovi Suda časti Udruge utvrđuju činjenice i dokaze.

Stegovni postupak završava odlukom Suda časti Udruge koja mora biti obrazložena.

U stegovnom postupku se mogu izreći slijedeće stegovne mjere:

      – opomena,

      – privremeno oduzimanje prava na obnašanje nekih ili svih dužnosti u tijelima Udruge do izbornog Sabora Udruge odnosno prestanak mandata;

      – privremena suspenzija članskih prava,

      – isključenje iz članstva.

Opomena se izriče za lakše povrede članskih obveza.

Privremeno oduzimanje dužnosti odnosno prestanak mandata, može se izreći članu i za opetovano činjenje lakših povreda odredbi ovog Statuta i općih akata Udruge.

Suspenzija članskih prava, odnosno isključenje iz članstva izriče se članu koji je namjerno počinio težu povredu odredba Statuta i općih akta Udruge.

Kada je protiv nekog člana Udruge pokrenut stegovni postupak radi teže povrede, dotičnom miruju članska prava.

Članak 23.

Teže povrede odredbi Statuta i općih akata označuje svjesno činjenje ili nečinjenje člana Udruge koje je:

      – izazvalo teže posljedice po ugled i interes Udruge,

      – izazvalo veliku materijalnu štetu,

      – protivno ciljevima Udruge.

Kvalifikaciju težine stegovne povrede daje Sud časti Udruge.

Članak 24.

Članovi Udruge plaćaju članarinu.

Odluku o visini i načinu plaćanja članarine donosi Središnji odbor Udruge.

Prestanak članstva

Članak 25.

Članstvo u Udruzi prestaje:

      – isključenjem iz članstva odlukom tijela Udruge sukladno Statutu Udruge,

      – na temelju pisane izjave člana,

      – smrću člana,

      – neplaćanjem članarine za zadnje dvije kalendarske godine.

Pri odlučivanju o statusu člana u Udruzi, sukladno stavku 1. točci 4. ovog članka, tijelo mora uzeti u obzir činjenice o osobnom statusu i materijalnoj situaciji člana koji nije platio članarinu u propisanom roku.

IV

Ustroj Udruge

Članak 26.

Udruga je organiziran oblik djelovanja svih članova Udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju neposredno ili posredno.

Tijela Udruge su:

      – Sabor Udruge,

      – Predsjedništvo Udruge,

      – Nadzorni odbor Udruge,

      – Sud časti Udruge, te

      – Središnji odbor Udruge.

Dužnosnici Udruge su:

      – Predsjednik Udruge,

      – Zamjenik predsjednika Udruge,

      – Dopredsjednik Udruge i

      – Tajnik Udruge

Mandat Tijela Udruge traje četiri godine, a protekom mandata članovi se mogu ponovno birati.

Mandat dužnosnika Udruge traje četiri godine, a protekom mandata dužnosnici se mogu ponovno birati, ali najviše na dva mandata.

Predsjedništvo Udruge može imenovati povjerenika za pojedina područja djelovanja Udruge kao što su: sport, pričuvni sastav, rad sa dijelom članstva, i druge potrebe u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Sabor Udruge

Članak 27.

Sabor Udruge je najviše tijelo Udruge kojeg čine svi redoviti članovi Udruge.

Sabor Udruge je pravovaljan ako je sazvan u skladu sa Statutom i Zakonom.

Nazočni članovi čine kvorum na Sabora Udruge.

Sabor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova ako ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno.

Sabor Udruge odluke donosi sukladno poslovniku koji sam donosi.

Sabor Udruge može raspravljati i donositi odluke o svim pitanjima koje su u nadležnosti bilo kojeg tijela Udruge i takve odluke su konačne i obvezujuće za sve članove i tijela Udruge.

Članak 28.

Sabor Udruge radi na izvještajnim, izbornim, izvanrednim, tematskim i svečanim zasjedanjima.

Izvještajno zasjedanje Sabora održava se jednom godišnje, a saziva ga Predsjednik Udruge svojom odlukom.

Izborno zasjedanje Sabora Udruge održava se svake četiri godine, a na njemu se biraju dužnosnici i članovi tijela Udruge. Saziva ga Središnji odbor Udruge.

Ako treba donijeti odluku o bitnim pitanjima od značaja za ostvarenja ciljeva Udruge, izvanredno zasjedanje Sabora Udruge mogu sazivati:

      – Središnji odbor Udruge većinom glasova svih članova,

      – Predsjedništvo Udruge jednoglasnom odlukom svih članova,

      – Nadzorni odbor Udruge jednoglasnom odlukom svih članova,

      – Sud časti Udruge jednoglasnom odlukom svih članova,

      – Predstavnik sazivatelja na temelju pismenog zahtjeva 100 (stotinu) članova Udruge.

Tematsko i svečano zasjedanje Sabora saziva se po potrebi, a saziva ga Predsjedik Udruge svojom odlukom.

Članak 29.

Sabor Udruge saziva nadležno tijelo Udruge ili predstavnik sazivatelja pozivom članstvu Udruge u pismenom obliku na kućne adrese ili porukom telekomunikacijskim sredstvom.

Poziv za sjednicu Sabora mora sadržavati:

      – naziv Udruge,

      – nadnevak, vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

      – napomenu da nazočni članovi Udruge čine kvorum,

      – predloženi Dnevni red, te

      – ovjeru Predsjednika Udruge.

Sabor Udruge mora se sazvati najmanje 8 (osam) dana prije njegova održavanja.

Članak 30.

Sabor Udruge:

      – Odlučuje o Statutu Udruge,

      – Nadzire rad ostalih tijela Udruge,

      – Donosi Poslovnik o radu Sabora Udruge,

      – Raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu tijela Udruge,

      – Odlučuje o izboru dužnosnika Udruge i članova svih tijela Udruge,

      – Odlučuje o izboru likvidatora Udruge,

      – Donosi i druge odluke u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Sabor može donijeti i odluku o prestanku postojanja Udruge sukladno ovom Statutu i Zakonu o udrugama.

Predsjedništvo Udruge

Članak 31.

Predsjedništvo Udruge čine:

      – Predsjednik Udruge,

      – Zamjenik predsjednika Udruge,

      – Dopredsjednik Udruge,

      – Tajnik Udruge i

      – Tri člana.

Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge

Članak 32.

Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo koje provodi zaključke i odluke Sabora i Središnjeg odbora Udruge, pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva Udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove.

Predsjedništvo Udruge utvrđuje godišnji Plan rada i Financijski plan Udruge, priprema sjednice Središnjeg odbora i Sabora Udruge, raspravlja i donosi odluke o prispjelim prijedlozima, zamolbama i sugestijama u skladu s odredbama ovog Statuta, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjedništvo predlaže listu kandidata za izbor dužnosnika i članova tijela Udruge u pripremi izbornog Sabora Udruge.

Predsjedništvo Udruge o svojem radu izvješćuje Sabor Udruge.

Predsjedništvo Udruge odlučuje o dodjeli priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koji su bitno pridonijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge.

Predsjedništvo Udruge može pokrenuti vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge.

Odlučuje o stegovnoj odgovornost članova Suda časti, o čemu u drugom stupnju odlučuje Sabor Udruge.

Predsjedništvo Udruge aktivno sudjeluje u radu Udruge i pomaže predsjedniku Udruge u poslovima upravljanja Udrugom.

Članak 33.

Predsjednik Udruge saziva sjednicu Predsjedništva Udruge.

Na sjednicu Predsjedništva Udruge može se pozivati i predsjednik Nadzornog odbora Udruge i predsjednik Suda časti Udruge, ali oni nemaju pravo glasovanja.

Predsjednik Udruge

Članak 34.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjedavajući Predsjedništva Udruge, predsjedavajući Središnjeg odbora Udruge i predsjedavajući Sabora Udruge.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu i odgovara za njen rad te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.

Predsjednik Udruge aktivno sudjeluje u kreiranju načina ostvarenja ciljeva Udruge, brine za njihovu provedbu te potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo Udruge, Središnji odbor Udruge i Sabor Udruge.

Predsjednik Udruge je zadužen za provedbu odluka Sabora Udruge, kako bi se ostvarivali ciljevi Udruge,

Predsjednik Udruge podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Središnjem odboru i Saboru Udruge.

Predsjednik Udruge sudjeluje u planiranju djelovanja Udruge, kreiranju financijskog plana Udruge, te brine o racionalnom i svrhovitom korištenju pokretne i nepokretne imovine Udruge.

Predsjednik Udruge čuva interese i ugled Udruge,

Predsjednik Udruge daje izjave i priopćenja za javnost, saziva i vodi tiskovne konferencije i na druge načine se obraća javnosti.

Predsjednik Udruge samostalno djeluje u ime predsjedništva Udruge.

Predsjednik Udruge može zaustaviti provođenje odluke tijela Udruge koja, po njegovom mišljenju nije u skladu sa odredbama Statuta Udruge i o tome odmah zatražiti očitovanje nadležnog tijela Udruge.

Predsjednik Udruge poštivajući zakonske rokove za dostavu, dostavlja zapisnik sa sjednica Sabora udruge nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 35.

U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika Udruge mijenja ga Zamjenik predsjednika Udruge.

U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika Udruge iz razloga ostavke, smrti, bolesti ili suspenzije Središnji odbor Udruge odlučuje o vršitelju dužnosti predsjednika na razdoblje do prve slijedeće sjednice Sabora Udruge.

Zamjenik predsjednika Udruge

Članak 36.

Zamjenik predsjednika Udruge aktivno sudjeluje u radu Predsjedništva Udruge, te pridonosi ostvarenju ciljeva Udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveza koje mu dodijeli Predsjednik Udruge, u skladu sa godišnjim planom rada Udruge.

Dopredsjednik Udruge

Članak 37.

Dopredsjednik Udruge aktivno sudjeluje u radu Predsjedništva Udruge, te pridonosi ostvarenju ciljeva Udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveza koje mu dodijeli Predsjednik Udruge, u skladu sa godišnjim planom rada Udruge.

Dopredsjednik Udruge koordinira rad Odbora Udruge sukladno planu rada Predsjedništva.

Dopredsjednik Udruge sudjeluju u provedbi i svih ostalih zadaća po nalogu predsjednika Udruge.

Tajnik Udruge

Članak 38.

Tajnik je stručni član Udruge koji osigurava pravilan rad i redovno organizacijsko i administrativno-tehničko funkcioniranje svih tijela Udruge, obavlja poslove na zahtjev Predsjedništva i Središnjeg odbora Udruge, sa svrhom ostvarenja ciljeva Udruge.

Tajnika bira Sabor Udruge.

Rizničar Udruge

Članak 39.

Rizničara Udruge imenuje Predsjednik Udruge. Rizničarom može biti imenovan bilo koji član ili dužnosnik Udruge.

Rizničar ima obvezu voditi brigu o pravilnom financijskom poslovanju u skladu s pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta.

Rizničar je obavezan u svakoj financijskoj transakciji Udruge prethodno zatražiti odobrenje Predsjednika Udruge.

Rizničar je osobno odgovoran za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje, a podnosi izvješće o svojem radu i stanju financija najmanje jednom mjesečno na sjednici Predsjedništva Udruge.

Rizničar priprema prijedlog godišnjeg Financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvješće Predsjedništvu Udruge.

Rizničar posredstvom Predsjedništva predlaže Središnjem odboru Udruge visinu godišnje članarine za članove Udruge te skrbi o načinu uplata tih članarina na otvoreni račun Udruge.

Rizničar osigurava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge voditi će se putem njenog žiro računa.

Udruga će imati ustrojenu analitičku karticu, a financijsko poslovanje će rizničar Udruge voditi u sjedištu Udruge.

Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedništvu Udruge.

Nadzorni odbor Udruge

Članak 40.

Nadzorno tijelo Udruge je Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova biranih na Saboru Udruge.

Na svojoj prvoj, konstituirajućoj sjednici, izabrani članovi biraju između sebe Predsjednika Nadzornog odbora, što se zapisnički konstatira i o tome se izvješćuje Predsjedništvo Udruge.

Predsjednik organizira rad, donošenje i provođenje odluka Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora Udruge ne može istodobno biti članom ni jednog drugog tijela Udruge.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu.

Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora. Sjednica je pravovaljana ako je na njoj prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je Saboru Udruge.

U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju dužnosnika i tijela Udruge, o tome bez odgode saziva i izvješćuje Središnji odbor Udruge ili Sabor Udruge, uz prijedlog mjera i postupaka sa ciljem sprječavanja nepravilnosti.

Nadzorni odbor je samostalno tijelo Udruge ali i članovi Nadzornog odbora podliježu stegovnim normama i jurisdikciji Suda časti Udruge.

Članak 41.

Nadzorni odbor Udruge:

      – nadzire rad svih tijela Udruge.

      – nadzire materijalno financijsko poslovanje, kao i gospodarenje s imovinom Udruge.

      – prema potrebi ili na zahtjev tijela Udruge ili člana Udruge, Nadzorni odbor može nenajavljeno izvršiti nadzor pravilnosti i zakonitosti djelovanja određenih tijela i dužnosnika Udruge, kao i izvršiti nadzor pravilnosti djelovanja pojedine članice Udruge, a o zatečenom stanju sastavlja izvješće koje dostavlja Središnjem odboru, a u slučaju nepravilnosti mora izvješće odmah dostaviti nadležnom tijelu Udruge.

Nadzorni odbor može samostalno pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv dužnosnika, člana Udruge, ako su za to stečeni uvjeti predviđeni ovim Statutom.

Nadzorni odbor je nadležan i za sporove nastale u svezi s izborom članova i dužnosnika na izbornom Saboru Udruge.

Nadzorni odbor donosi odluke u prvom stupnju. Na odluke Nadzornog odbora može se uložiti žalba Središnjem odboru koji odlučuje u drugom stupnju. Odluka Središnjeg odbora je konačna.

Sud časti Udruge

Članak 42.

Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i općih akata Udruge.

Povreda odredaba podrazumijeva povredu prava ili povredu obaveza članova tijela Udruge ili dužnosnika Udruge i svih članova Udruge.

Članak 43.

Sud časti Udruge ima pet članova.

Sve članove Suda časti Udruge bira Sabor Udruge.

Član Suda časti Udruge ne može istodobno biti član drugog tijela Udruge.

Članovi Suda časti Udruge biraju između sebe Predsjednika Suda, većinom glasova svih članova na prvoj konstituirajućoj sjednici Suda.

Predsjednik Suda časti Udruge organizira rad, donošenje i provođenje odluka suda časti.

Sud časti Udruge donosi Poslovnik o svojem radu.

Sud časti Udruge o svom radu podnosi izvješće Predsjedniku Udruge i Saboru Udruge.

Članak 44.

Sud časti Udruge:

      – odlučuje o članstvu Udruge,

      – vodi stegovne postupke,

Sud časti Udruge je u suđenju neovisan i podložan pravilima ovog Statuta.

Sud časti Udruge postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih tijela i dužnosnika Udruge ili neposrednim usmenim zahtjevima.

Sud časti Udruge sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Središnji odbor Udruge

Članak 45.

Središnji odbor Udruge je opća sjednica svih izabranih tijela Udruge i to Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti Udruge.

Osim za poslove iz svoje nadležnosti, sjednica Središnjeg odbora Udruge saziva se radi odlučivanja o važnijim pitanjima djelovanja i opstojnosti Udruge iz nadležnosti Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti Udruge kao i u drugim opravdanim slučajevima.

Sjednicom Središnjeg odbora Udruge predsjedava Predsjednik Udruge.

Zadaće i ovlasti Središnjeg odbora Udruge

Članka 46.

Središnji odbor Udruge:

      – utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge,

      – između dva zasjedanja Sabora odlučuje o zamjeni dužnosnika i članova svih tijela,

      – između dva zasjedanja Sabora Udruge može donositi smjernice, deklaracije i programska načela koja nisu u suprotnosti s ovim Statutom,

      – usvaja godišnji Plan rada Udruge,

      – odlučuje o članarini,

      – donosi i druge odluke u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 47.

Predsjednik Udruge saziva sjednicu svojom odlukom ili na zahtjev tijela Udruge u roku od 8 (osam) dana od podnošenja zahtjeva.

Odluku o podnošenju zahtjeva za sazivanje Središnjeg odbora, tijelo Udruge donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova toga tijela.

Članak 48.

Sjednica Središnjeg odbora Udruge je pravovaljana ako je na njoj nazočno dvije trećine mogućih članova.

Središnji odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 49.

Između dva zasjedanja Sabora Udruge Središnji odbor Udruge odlučuje o zamjeni člana svih tijela Udruge, te izboru novog člana.

Dužnosnici Udruge se biraju na prijedlog Predsjedništva Udruge od članova Predsjedništva, a na to mjesto se bira novi član.

Na prvoj slijedećem zasjedanje Sabor Udruge odlučuje o potvrđivanju zamjena ili izboru novih dužnosnika i članova tijela Udruge.

V

Izbor tijela i dužnosnika Udruge

Članak 50.

Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge provode se sukladno Poslovniku o radu Sabora Udruge koji donosi Sabor Udruge tijekom njegovog održavanja ili prema važećem Poslovniku.

Mandat svim izabranim dužnosnicima traje 4 (četiri) godine.

Ako prije isteka vremena iz stavka 2. ovog članka izabranim dužnosnicima ili članu bilo kojeg tijela Udruge na način određen ovim Statutom prestane mandat, na njegovo mjesto Središnji odbor Udruge bira novog dužnosnika ili člana kojemu traje mandat do slijedeće sjednice Sabora Udruge.

Obaveze dužnosnika i članova u tijelima Udruge

Članak 51.

Dužnosnici i članovi u tijelima Udruge imaju jednaka prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.

Dužnosnici i članovi u tijelima Udruge dužni su sudjelovati na sjednicama tijela u koje su izabrani, te svojim djelovanjem pridonositi uspješnom radu tih tijela u ostvarenju ciljeva Udruge, a prema potrebi podnositi usmena i pismena izvješća o svojem radu.

Opoziv dužnosnika

Članak 52.

Dužnosnika ili člana tijela Udruge Sabor Udruge može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

Dužnosnik ili član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju sukladno Statutu Udruge.

Mandat dužnosnicima i članovima tijela Udruge prestaje sukladno ovom Statutu.

VI

Imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge

Članak 53.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

      – obavljanjem njenih djelatnosti i gospodarskih djelatnosti,

      – donacije i sredstva za financiranje programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,

      – dragovoljnim prilozima,

      – darivanjem i

      – članarinom.

Imovinu Udruge čine i druge pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava.

Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo radi ostvarenja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenim Statutom Udruge, a u skladu s zakonom.

Udruga je neprofitna organizacija te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

VII

Postupak likvidacije i likvidator

Članak 54.

Likvidatora Udruge bira i razrješuje Sabor Udruge.

U slučaju provođenja postupka likvidacije primjenjivat će se odredbe Zakona o udrugama i ostalih važećih propisa.

U postupku likvidacije likvidator zastupa Udrugu te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o udrugama.

Prestanak postojanja Udruge i postupak sa imovinom Udruge

Članak 55.

Postupak likvidacije udruge otvara se:

      a) odlukom Sabora Udruge koja mora biti donesena dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge,

      b) ako se Sabor Udruge ne održi protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje Sabora,

      c) pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Udruge,

      d) pokretanjem stečajnog postupka,

      e) na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova

VIII

Priznanja i zahvalnice Udruge

Članak 56.

Predsjedništvo Udruge donosi Pravilnik o dodjeli priznanja, povelji i zahvalnica i drugih oblika ukazivanja časti zaslužnima za uspješno vođenje rata ili djelatnosti Udruge.

Predsjednik Udruge može na prijedlog tijela Udruge ili bilo kojeg člana Udruge, nakon odluke Predsjedništva Udruge, na svečan način dodijeliti zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i državnim institucijama priznanje i zahvalnice za njihov doprinos i pomoć za uspješno vođenje rata ili u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Udruga može sukladno zakonu ili samoinicijativno pokretati, sudjelovati i potpomagati postupke za dodjelu zvanja, činova, priznanja, zahvalnica, odličja, medalja i drugih priznanja na inicijativu samih članova, dužnosnika ili tijela Udruge.

IX

Statut i drugi akti Udruge

Članak 57.

Statut Udruge je osnovni opći akt Udruge.

Sabor Udruge jedini je ovlašten usvajati Statut, kao i sve njegove izmjene i dopune.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti Predsjedništvo Udruge, Središnji odbor Udruge, Nadzorni odbor Udruge ili najmanje 100 (stotinu) redovitih članova Udruge.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Saboru Udruge.

Donošenjem ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata, donesen na zasjedanju Sabora Udruge 29. travnja 2011. godine.

Split, 25. svibnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Ivica Glavota

Udruga BATT nadogradila je svoju izjavu o privatnosti i tzv. kolačiće u skladu s novom europskom regulativom iz Opće deklaracije o ljudskim pravima (GDPR). Mi koristimo kolačiće na našoj web stranici kako bismo Vam pružili uslugu, analizirali korištenje, osigurali dostupnost i funkciju sustava, što ne bismo mogli pružiti bez korištenja kolačića. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, pristajete na primanje kolačića. Više o kolačićima i vašoj privatnosti možete pronaći na poveznici >Pročitaj više<.
Prihvaćam uvjete Izjava o privatnosti