BATT Split

Udruga veterana specijalne policije "BATT" - Split

“Bočina, Abramović, Tomaš, Topić”


Na temelju članka 23. Statuta Udruge veterana Specijalne policije “BATT” Split (u daljnjem tekstu Udruga) Sabor Udruge veterana Specijalne policije “BATT” Split (u daljnjem tekstu Sabor) na svojoj sjednici dana 25. svibnja. 2015. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU SABORA UDRUGE

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu uređuje se rad, red, odlučivanje, podnošenje izvješća, izbor tijela Udruge, te ostala pitanja bitna za rad Sabora.

Članak 2.

Sabor čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 3.

Rad Sabora je javan.

Saboru nazoče pozvani gosti, predstavnici medija i ostale osobe, mogu držati govore ali ne sudjeluju u raspravi i odlučivanju.

Članak 4.

Sabor po sadržaju svoga rada može biti: izborni, izvještajni, izvanredni, tematski i svečani.

Članak 5.

Kvorum Sabora čine nazočni članovi Sabora.

Pravovaljane odluke Sabor donosi natpolovičnom većinom glasova članova Sabora.

Statut te njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom članova Sabora.

Članak 6.

Sabor donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem članova, ukoliko za pojedina pitanja ne odluči drugačije.

Članak 7.

Članovi Sabora imaju pravo raspravljati o svim pitanjima koja se nalaze u dnevnom redu, postavljati pitanja i replicirati te tražiti objašnjenja od radnih tijela i dužnosnika Udruge.

Svaki član Sabora koji želi raspravljati javlja se usmeno ili pismeno voditelju sjednice Sabora.

Svaki član Sabora ima pravo raspravljati o pitanjima koja su u dnevnom redu s time da o istim pitanjima može se u pravilu javljati jedanput, osim ako se radi o dodatnim obavijestima.

Vrijeme izlaganja u načelu je neograničeno.

Članak 8.

Sabor radi na osnovi izvješća koja podnose radna tijela Udruge, odnosno predlagači ili izvjestitelji po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 9.

Sabor o pojedinim pitanjima odlučuje donošenjem: odluka, zaključaka, rješenja, preporuka, programa i planova.

II.

RAD SABORA

Članak 10.

Predsjednik Udruge otvara sjednicu Sabora, izvodi se himna RH, odaje se počast minutom šutnje, pozdravlja nazočne i obrazlaže razloge sazivanja sjednice.

Predsjednik Udruge vodi sjednicu do izbora Radnog predsjedništva.

Članak 11.

Predsjednik Udruge zaprima prijedloge i predlaže članove Radnog predsjedništva koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Nakon izbora Radno predsjedništvo preuzima vođenje Sabora.

Glasovanje

Članak 12.

Kada završi rasprava o točki dnevnog reda pristupa se glasovanju o istoj.

Prijedlog o kojem će se glasovati uobličuje Radno predsjedništvo, a objavljuje predsjednik Radnog predsjedništva.

Rezultate glasovanja objavljuje predsjednik Radnog predsjedništva.

Odluke su pravovaljane od trenutka objave.

Red na sjednici Sabora

Članak 13.

Red na sjednici osigurava Radno predsjedništvo uz pomoć redarske službe. Za remećenje reda na sjednici predsjednik Radnog predsjedništva može izreći opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi, te mjeru udaljenja sa sjednice.

Izvršenje mjere udaljenja provodi redarska služba.

Redarska služba može biti sastavljena od članova Udruge ili unajmljivanjem društva registriranog za obavljanje zaštitarske djelatnosti.

III.

SJEDNICE SABORA

Izborna sjednica Sabora

Članak 14.

Izborna sjednica Sabora održava se svake 4 godine.

Odlukom Predsjedništva Udruge može se sazvati izvanredna izborna sjednica Sabora.

Članak 15.

Radno predsjedništvo preuzima vođenje sjednice i daje na raspravu Dnevni red, zaprima prijedloge koje objedinjuje i daje na usvajanje konačni prijedlog Dnevnog reda sjednice Sabora.

Radno predsjedništvo vodi izbor zapisničara, verifikacijske komisije od tri člana, izborne komisije od tri člana, te dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 16.

Tijela Udruge podnose Saboru izvješće o radu za proteklo mandatno razdoblje.

Nakon rasprave Sabor donosi odluku o prihvaćanju izvješća i odluku o razrješenju svih tijela i dužnosnika.

Kandidacijski postupak

Članak 17.

Radno predsjedništvo vodi kandidacijski postupak i upoznaje Sabor s predloženim kandidatima i listama.

Kandidati moraju očitovati se o prihvaćanju kandidature, a u slučaju izostanka sa sjednice uz kandidaturu mora se priložiti pismena privola.

Sabor može izvršiti nadopunu kandidatura i lista.

Kandidati ne mogu biti članovi izborne komisije.

Izborni postupak

Članak 18.

Izborna komisija provodi izbore.

Izrađuje konačnu kandidacijsku listu i daje ju na potvrđivanje Saboru.

Članak 19.

Ukoliko Sabor odluči izbori se provode tajnim glasovanjem i tada Radno predsjedništvo daje stanku.

Izborna komisija u stanci priprema i dijeli glasačke listiće, nadzire glasačke kutije za vrijeme glasovanja.

U zasebnoj prostoriji Izborna komisija otvara glasačke kutije i prebrojava glasove.

O izbornom postupku i rezultatima izbora Izborna komisija sastavlja zapisnik te ga predaje Radnom predsjedništvu.

Članak 20.

Radno predsjedništvo proglašava rezultate izbora.

Predsjedavanje Saborom Radno predsjedništvo predaje Predsjedniku Udruge.

Izvještajne i druge sjednice Sabora

Članak 21.

Na rad i odlučivanje izvještajne, izvanredne, tematske i svečane sjednice Sabora primjenjuju se opće odredbe ovog Poslovnika.

Članak 22.

Sjednicu Sabora otvara, predlaže dnevni red i vodi Predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može predložiti da sjednicu Sabora vodi Radno predsjedništvo koje čine Predsjednik Udruge i dva člana koje bira Sabor iz svojih redova.

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Splitu, 25. svibnja 2015. godine

Predsjednik Udruge

Ivica Glavota

Udruga BATT nadogradila je svoju izjavu o privatnosti i tzv. kolačiće u skladu s novom europskom regulativom iz Opće deklaracije o ljudskim pravima (GDPR). Mi koristimo kolačiće na našoj web stranici kako bismo Vam pružili uslugu, analizirali korištenje, osigurali dostupnost i funkciju sustava, što ne bismo mogli pružiti bez korištenja kolačića. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, pristajete na primanje kolačića. Više o kolačićima i vašoj privatnosti možete pronaći na poveznici >Pročitaj više<.
Prihvaćam uvjete Izjava o privatnosti