UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka
 

Na temelju Zakona, na svojoj sjednici Sabor, Udruge Specijalne jedinice policije BATT” Split iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Udruga), nadnevka 26.11.2006. godine, donosi

 

 

S T A T U T

 

 

UDRUGE SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE “BATT” SPLIT

IZ DOMOVINSKOG RATA

 

 

 

I

Opće odredbe

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju ciljevi i način djelovanja, naziv, sjedište, pravni status i područje djelovanja, znak, pečat, zastava, članska iskaznica, predstavljanje i zastupanje, članstvo, oblici organiziranja, ustrojstvo (upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja), imovina i ostala pitanja važna za djelovanje Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” iz Domovinskog rata. 

 

Članak 2.

Udruga Specijalne jedinice policije ”BATT” Split iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu Udruga) dragovoljna je izvanstranačka, samostalna Udruga pripadnika Specijalne jedinice policije “BATT” iz Domovinskog rata, (djelatnog i pričuvnog sastava). 

 

Naziv i sjedište Udruge

 

Članak 3.

1.   Naziv Udruge glasi:"UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE “BATT” SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA" .

2.      Skraćeni naziv Udruge je : "USJP –BATT- SPLIT“

 

Članak 4.

Sjedište "USJP - BATT - SPLIT“ je u mjestu: Vinogradska 63, Split

 

Područje djelovanja Udruge

 

Članak 5.

1.   Udruga u pravilu djeluje na području županije Splitsko-Dalmatinske.

2.   Udruga djeluje samostalno a može se udružiti u zajednicu udruga ili u krovnu udrugu u kojima njeni predstavnici aktivno zastupaju interese članova.

 

Članak 6.

Udruga: "USJP - BATT - SPLIT“ je pravna osoba.

 

Zastupanje i predstavljanje Udruge

 

Članak 7. 

1.   Udrugu zastupa i predstavlja njen Predsjednik ili član Udruge kojeg on ovlasti.

2.   U slučaju spriječenosti predsjednika iz razloga ostavke, smrti, bolesti ili suspenzije Udrugu zastupa i predstavlja odlukom Središnjeg odbora, v.d. predsjednik do prvog slijedećeg izbornog Sabora Udruge kada se bira predsjednik Udruge.

 

Obilježja Udruge

 

Članak 8.

1.    Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.

2.   Znak Udruge je okrugla oblika, maslinasto zelene boje, čija su slova upisana zlatnožutom bojom, uz čiji rub se proteže hrvatski pleter u istoj boji. Na vrhu znaka se pleter prekida gdje je umetnuta umanjenica hrvatskog grba. U sredini znaka nalazi se znak pripadnika Specijalne policije – list s mačem i munjama, a pored lista se nalaze slova BATT s lijeve i desne strane koja predstavljaju prezimena prvih četvero poginulih djelatnika Specijalne jedinice policije Split (Bočina, Abramović, Tomaš i Topić). Ispod lista nalazi se ime grada Splita, a u podnožju znaka nalazi se lenta, zlatnožute boje na kojoj je crnim tiskanim slovima ispisano: "Udruga Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata".

3.   Zastava Udruge je pravokutnog oblika 2x1m, maslinasto zelene boje, opšivena resicama zlatno žute boje. U sredini zastave nalazi se znak Udruge. Zastava ima i umanjenicu dimenzija 20x10 cm.

4.   Pečat Udruge je okruglog oblika dimenzija 3 cm u kojem je uz vanjski rub upisano crnim slovima Udruga Specijalne jedinice policije  Domovinskog rata, a u središnjem dijelu pečata nalazi se list s mačem okrenut u vis, preko čije oštrice su položene dvije munje, sve u zlatnožutoj boji, sa imenom BATT pored mača i imenom grada Splita.

5.    Iskaznica Udruge je pravokutnog oblika veličine 8x4cm, s pozadinom znaka Udruge, te osobnim podacima člana, dok iskaznica za počasne članove ima ispisano zlatnim slovima po sredini iskaznice “Počasni član”.

6.    Spomendanom Udruge određuje se nadnevak petnaesti ožujak svake tekuće godine kao spomen na dan osnutka Specijalne jedinice policije Split i to: 15.3.1991. godine.

 

                                                      Javnost rada Udruge

 

Članak 9.

1.      Djelovanje Udruge je u pravilu javno.

2.   Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su hrvatskim zakonima i Statutom Udruge određena kao vojna, službena i poslovna tajna ili kada tako odluči predsjednik tijela koje zasjeda.

3.   Dokumenti i podaci koji su označeni kao službena i poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri Predsjednik Udruge ili tijelo Udruge koje ih je proglasilo službenom ili poslovnom tajnom.

4.   Udruga može izvješćivati javnost o svojoj djelatnosti posredstvom izvješća, priopćenja u medijima, konferencijama za tisak, mjesečnim i godišnjim biltenima i glasilima, izvješćima na Saboru Udruge.

 

II

 

Ciljevi i način djelovanja Udruge

 

Članak 10.

1.      Ciljevi Udruge su:

a) promicanje temeljnih vrijednosti Domovinskog rata;

b) sjećanje na herojska djela, žrtve i ideale pripadnika Specijalne policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

c) zaštita društvenog statusa, dostojanstva, časti, ugleda i vitalnih interesa Udruge, članova Udruge kao i interesa obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata;

d) pružanje svakih mogućih oblika skrbi članovima Udruge.

 

Članak 11.

 1.      Djelatnosti Udruge su:

a) dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika Specijalne jedinice policije tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

b) zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda  pripadnika Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata, te pomoć u njihovoj  prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, kao i na svim drugim radnim mjestima na kojima rade, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

c) okupljanje članova i povezivanje sa srodnim Udrugama kao i sa krovnom Udrugom Specijalne policije iz Domovinskog rata, radi promicanja i održavanja ratnog identiteta, te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

d) organizirano pružanje potpore i pomoći pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava Specijalne jedinice policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema,

e) materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima Specijalne jedinice policije i članovima njihovih obitelji,

f) posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih i umrlih pripadnika Specijalne jedinice policije.

g) iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi Specijalne jedinice policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

h) promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj,

i) očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti  te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.

 

Članak 12.

1.      Ostale djelatnosti  Udruge:

a) iniciranjem i poticanjem pisanja znanstvenih studija, stručnih članaka, kronika, brošura, knjiga, kazališnih predstava, dokumentarnih i igranih filmova, te radio emisija sa obradom tema iz Domovinskog rata i uloge Specijalne jedinice policije u obrani suvereniteta Republike   Hrvatske,

b) organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema pripadnika Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata u poratnom odnosno mirnodopskom razdoblju,

c) stalnim praćenjem i ukazivanjem na poteškoće u oživotvorenju pozitivnih zakonskih odredbi koje se odnose na prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poglavito pripadnika Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata,

d) davanje mišljenja nadležnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno sudjelovanje u pripremi, izradi i provedbi zakonskih i podzakonskih pravila kojima se pravno uređuje status, prava i obveze  pripadnika Specijalne jedinice policije u mirnodopskom razdoblju,

e) potporom i sudjelovanjem u organiziranju pravne pomoći pripadnicima Specijalne  jedinice policije iz Domovinskog rata u pravnim postupcima pred hrvatskim i stranim sudovima, u svezi  njihova sudjelovanja u Domovinskom ratu,

f) novčana pripomoć socijalno najugroženijim  pripadnicima Udruge, kao i obiteljima poginulih i nestalih te teških i nepokretnih invalida pripadnika Specijalne jedinice policije iz Domovisnkog rata,

g) pružanje svekolike potpore obiteljima poginulih i nestalih  te teških i nepokretnih invalida - pripadnika Specijalne jedinice policije,

h) pružanje pomoći u organizaciji primjerene komemoracije i pogreba svakom umrlom pripadniku Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata, uz sudjelovanje pripadnika Počasnog zdruga Udruge Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata,

i) predlaganje i davanje mišljenja u povodu dodjele vojnih činova i odličja zaslužnim pripadnicima Udruge Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata,

j) dodjela odličja pripadnicima Udruge Specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata za njihov doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

k) dodjela nagrada, priznanja i spomenica članovima Udruge za ustrajan, požrtvovan i kvalitetan rad na korist cjelokupnog članstva Udruge,

l) dodjela priznanja i spomenica zaslužnim građanima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koji pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge,

m) dostojno obilježavanje Spomendana Udruga, dana utemeljenja pojedine Specijalne jedinice policije, Antiterorističke jedinice Lučko i Zrakoplovne jedinice Lučko,

n) dostojno obilježavanje godišnjica pogibije svakog pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata,

o) suradnja, razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim udrugama proizašlim iz  Domovinskog rata i drugim srodnim udrugama,

p) pomoć i potpora članovima Udruge u organizaciji njihova dušobrižništva,

r) organiziranje zabavnih, kulturnih, športskih i drugih djelatnosti, radi održavanja i unaprjeđenja tjelesnog i duhovnog zdravlja članova Udruge i njihove obitelji,

2.      Radi  ostvarivanja svojih ciljeva, tijela Udruge imaju pravo i obvezu surađivati sa svim državnim tijelima, državnim dužnosnicima i drugim relevantnim društveno-političkim i drugim društvenim organizacijama, pojedincima i vjerskim zajednicama.

 

III

 

Članstvo Udruge

 

članak 13.

1. Ukupno članstvo udruge čine: redoviti i počasni članovi Udruge.

2.Redoviti članovi udruge (u daljnjem tekstu: članovi) imaju pravo glasovanja, mogu biti birani u tijela Udruge te predstavljati Udrugu pod jednakom uvjetima te mogu birati – imaju pravo glasovanja na Saboru Udruge.

3. Počasni članovi ne mogu biti birani u Tijela Udruge te nemaju pravo glasa na Saboru Udruge.

 

članak 14.

Članom Udruge mogu postati svi građani RH i stranci koji su bili pripadnici Specijalne jedinice policije “BATT” Split kao i koji su bili ili su još uvijek pripadnici Specijalne policije MUP-a RH a imaju prebivalište na području županije Splitsko-dalmatinske te imaju ciljeve i temeljno programsko usmjerenje u skladu sa ciljevima i programskim usmjerenjem Udruge u skladu sa ovim statutom.

 

članak 15.

Članom Udruge ne mogu biti osobe iz članka 14., za koje su počinitelji kaznenih dijela protiv RH te kojima je iz bilo kojeg drugog razloga odlukom nadležnog tijela odbijen zahtjev za članstvo u Udruzi.

Postupak učlanjenja u Udrugu

 

članak 16.

1.   Osobe iz članka 14., dragovoljno podnose pismeni zahtjev (pristupnicu) za upis u Udrugu uz dokaz da su za vrijeme Domovinskog rata bili pripadnici Specijalne jedinice policije “BAT” Split ili da su bili ili da su još uvijek pripadnici Specijalne policije i imaju prebivalište na području  županije Splitsko-dalmatinske te ostale dokaze koje zatraži nadležno tijelo.

2.   Sud časti razmatra zahtjev iz stavka 1. ovog članka, po potrebi prikuplja dodatne informacije i donosi odluku kojom se zahtjev prihvaća ili odbija.

 

Prava i obveze članova Udruge

 

Članak 17.

 

1.   Svaki član Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” iz Domovinskog rata, ima pravo i obvezu sudjelovati u svakodnevnom radu Udruge, osobito davati prijedloge i podnositi zahtjeve, te tako svojim aktivnim sudjelovanjem doprinositi radu tijela Udruge.

2.   Sukladno stavku 1. ovog članka smatra se da je svaki član Udruge upoznat sa svakom odlukom bilo kojeg tijela Udruge danom donošenja odluke.  

3.   Svi članovi Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata imaju obvezu:

 - ostvarivati Statutom određene ciljeve Udruge,

 - pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata donesenih na sjednicama tijela Udruge,

 - beziznimno provoditi i poštivati odluke Sabora i drugih tijela Udruge,

 - štititi i čuvati interese, ugled i dostojanstvo Udruge i svih njenih članova i pripadnika Specijalne   policije iz Domovinskog rata.

 

4.   Zabranjeno je dvostruko članstvo. Odnosno zabranjeno je istovremeno članstvo u ovoj Udruzi i bilo kojoj drugoj Udruzi unutar zajednice Udruga Specijalne policije.

 

Obaveze članova u tijelima Udruge

 

Članak 18.

1.   Članovi u tijelima Udruge imaju jednaka prava i obveze kao i ostali članovi Udruge Specijalne jedinice policije «BATT» Split iz Domovinskog rata.

2.   Članovi u tijelima Udruge dužni su sudjelovati na sjednicama tijela u koje su izabrani, te svojim djelovanjem pridonositi uspješnom radu tih tijela u ostvarenju ciljeva Udruge, a prema potrebi podnositi usmena i pismena izvješća o svojem radu na Tijela.

3.   Članovi Udruge mogu prisustvovati na svim sjednicama tijela Udruge te se podrazumijeva da su po sili Statuta svi članovi Udruge upoznati sa odlukama tijela Udruge danom njihovog donošenja. 

 

Počasno članstvo u

Udruzi Specijalne jedinice policije ”BATT” Split iz Domovinskog rata

 

Članak 19.

1.   Počasnim članom Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata mogu dragovoljno postati članovi obitelji poginulog, ranjenog, teško bolesnog ili umrlog pripadnika Specijalne policije iz Domovinskog rata,

2.   Počasnim članom Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata mogu dragovoljno postati i drugi pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane te drugih Ministarstava u Vladi Republike Hrvatske ali i svi ostali građani Republike Hrvatske, koji su posebice za vrijeme trajanja Domovinskog rata ili nakon njega pridonijeli uspješnom izvršenju svih zadaća  Specijalne policije odnosno ciljeva Udruge.

3.   Počasni članom Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata postaje se na prijedlog ostalih članova odlukom Predsjednika Udruge.

4.   Na Saboru Udruge može se izabrati počasni Predsjednik Udruge ¾ većinom glasova nazočnih članova.

5.   Počasno članstvo dokazuje se posebnom iskaznicom, koja sadrži fotografiju i osnovne podatke o članu i vrsti članstva.

 

IV

 

Ustroj Udruge

 

Članak 20.

1.      Udruga je jedinstven i nedjeljivo organiziran oblik djelovanja svih članova Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata, koji svoja prava i obveze ostvaruju neposredno ili posredno.

2.      Udrugu čine Tjela Udruge sukladno ovom Statutu, članovi tijela Udruge su dužnosnici Udruge.

3.      Predsjedništvo može imenovati povjerenike za pojedina područja ili oblasti djelokruga Udruge kao što su: sport, pričuvni sastav, rad sa djelom članstva, koordinatoranje rada između udruge i drugih, za određene projekte, djelove teritorijalnog ustroja i sl.

 

Tijela Udruge

 

Članak 21.

1.      Tijela Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata su:

       - Sabor,

       - Središnji odbor,

       - Predsjedništvo,

       - Nadzorni odbor,

 -  Časni sud ili Sud časti.

            

Sabor Udruge

 

Članak 22.

1.   Sabor Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata je najviše tijelo Udruge, kojeg čine svi redoviti članovi Udruge.

2.   Sabor Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata je pravovaljan ako je sazvan u skladu sa Statutom odnosno Zakonom.

3.   Nazočni članovi čine kvorum na Sabora Udruge.

4.   Sabor odluke donosi većim brojem glasova prisutnih članova ako statutom ili Zakonom nije drugačije određeno.

5.   Sabor Udruge donosi odluke sukladno poslovniku koji sam donosi.

6.   Sabor Udruge može raspravljati i donositi odluke o svim pitanjima koje su u nadležnosti bilo kojeg tijela Udruge i takove odluke su konačne i obvezujuće za sve članove i tijela Udruge.

 

 

 

Članak 23.

1.   Sabor Udruge radi na redovnim, izvanrednim i izbornim zasjedanjima.

2.   Redovni Sabor održava se jednom godišnje, a saziva ga Predsjednik Udruge svojom odlukom.

3.   Izborni Sabor Udruge održava se svake druge godine, a na njemu se biraju  dužnosnici i članovi tijela Udruge.

4.  Ako treba donijeti odluku o bitnim pitanjima od značaja za ostvarenja ciljeva Udruge,       Izvanredni Sabor Udruge mogu sazivati:

- Središnji odbor Udruge većinom glasova,

- Nadzorni odbor na temelju jednoglasne odluke svih članova,

- Sud časti na temelju jednoglasne odluke svih članova,

- Tijelo ili predstavnik na temelju pismenog zahtjeva 1/3 članova.

5 . Sabor Udruge nadležno tijelo saziva pozivom članstvu Udruge u pismenom obliku na kućne adrese kojima Udruga raspolaže.

6.  Sabor Udruge mora se sazvati najmanje 8 (osam) dana prije njegova održavanja.

 

Članak 24.

1.      Sabora Udruge:

1) Odlučuje o Statutu Udruge,

      2) Nadzire rad ostalih tijela Udruge,

      3) Donosi Poslovnik o radu Sabora Udruge,

      4) Raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu tijela Udruge,

      5) Odlučuje o izboru Predsjednika Udruge i svih Tijela Udruge,

      6) Donosi i druge odluke u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

   

2.   Sabor  može donijeti i odluku o prestanku postojanja Udruge sukladno ovom Statutu i Zakonu o udrugama.

 

Središnji odbor

 

Članak 25.

1.   Središnji odbor Udruge čine svi članovi Udruge izabrani na Saboru udruge i to: Predsjednik Središnjeg odbora, četiri dopredsjednika i ostali članovi koje čine: Predsjedništvo Udruge, Nadzorni odbor i Sud Časti. 

2.   Predsjednik Udruge ili predsjednik Središnjeg odbora saziva sjednicu svojom odlukom ili na zahtjev tijela Udruge u roku od 8 (osam) dana od podnošenja zahtjeva.

3.    Odluku o podnošenju zahtjeva za sazivanje Središnjeg odbora, Tijelo Udruge (Predsjedništvo Udruge, Nadzorni Odbor ili Sud časti) donosi natpolovičnom većinom svih članova toga tijela.

4.      Svi članovi Središnjeg odbora su dužnosnici Udruge.

 

Zadaće i ovlasti Središnjeg odbora Udruge

 

Članka 26.

1.      Središnji odbor Udruge:

            1) Utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta Udruge,

            2) Između dviju sjednica Upravlja poslovima Udruge,

            3) Brine o provedbi odluka Sabora,

            4) Brine o provedbi i ostvarenju ciljeva Udruge,

            5) Donosi godišnji Plan rada Udruge

    6) Upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za plansko razdoblje,  

    7) Odlučuje o članarini,

    8) Određuje koji podaci će se smatrati službenom ili poslovnom tajnom,

    9) Donosi odluku o statusu bilo kojeg člana Udruge,

   10) Središnji odbor obavlja i druge poslove u svezi provođenja ciljeva Udruge.

   11) Odlučuje o dužnosnicima Udruge.

 

 Članak 27.

1.   Sjednica Središnjeg odbora Udruge je pravovaljana ako je na njoj nazočno više od polovine svih članova Središnjeg odbora,

2.   Središnji odbor donosi odluke većinom glasova svih članova  Odbora.

3.   Središnji odbor može samostalno donositi odluke iz nadležnosti Predsjedništva Udruge, Nadzornog odbora i Časnog suda koje su obvezujuće za ta tijela i sve članove Udruge.

4.   Središnji odbor radi prema Poslovniku kojeg sam donosi.

 

Predsjedništvo Udruge

 

Članak 28.

1.      Predsjedništvo Udruge čine:

   -  Predsjednik Udruge,

   -  Tajnik Udruge

   -  Dva dopredsjednika Udruge i

   -  Tri člana koje bira Sabor Udruge.

 

2.   Mandat članova Predsjedništva traje dvije godine, a protekom mandata članovi se mogu ponovno birati. 

 

Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge

 

Članak 29.

1.   Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo koje provodi zaključke i odluke Sabora i Središnjeg odbora Udruge, pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva Udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove, zaduženo je za uspostavu i održavanje suradnje sa drugim Udrugama, organizacijama i tijelima državne uprave, Vlade i Sabora Republike Hrvatske, (u suradnji sa drugim Udrugama).

2.   Predsjedništvo utvrđuje prijedlog godišnjeg Plana rada i prijedlog Financijskog plana, priprema sjednice Središnjeg odbora i Sabora Udruge, raspravlja i donosi odluke o prispjelim prijedlozima, zamolbama i sugestijama u skladu s odredbama ovog Statuta, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

3.   Predsjedništvo predlaže Središnjem odboru listu kandidata za izbor dužnosnika i tijela Udruge u pripremi izbornog Sabora Udruge.

4.   Predsjedništvo Udruge o svojem radu  izvješćuje Središnji odbor Udruge.

5.   Predsjedništvo Udruge odlučuje o dodjeli priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koji su bitno pridonijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge.

6.   Predsjedništvo može pokrenuti vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge.

7.   Odlučuje o stegovnoj odgovornost članova Suda časti, o čemu u drugom stupnju odlučuje Središnji odbor.

8.   Predsjedništvo predstavlja i zastupa Udrugu.

 

Članak 30.

1.   Predsjednik Udruge saziva sjednicu Predsjedništva Udruge.

2.   Na sjednicu Predsjedništva može se pozivati i predsjednik Središnjeg odbora, Nadzornog odbora, predsjednik Suda časti, (ali oni nemaju pravo glasovanja i odlučivanja).

3.   Predsjedništvo Udruge aktivno sudjeluje u radu Udruge i pomaže predsjedniku u poslovima upravljanje Udrugom.

 

Predsjednik Udruge

 

Članak 31.

1.   Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik predsjedništva Udruge i Predsjednik Sabora Udruge.

2.   Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu i odgovara za njen rad te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.

3.   Predsjednika može više puta biti izabran na tu dužnost.

4.   Predsjednik predsjedava sjednicama Predsjedništva Udruge, aktivno sudjeluje u kreiranju načina ostvarenja ciljeva Udruge, brine za njihovu provedbu te potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo i Sabor Udruge.

5.   Predsjednik je zadužen za provedbu odluka Sabora i Središnjeg odbora Udruge, kako bi se ostvarivali ciljevi Udruge,

6.   Predsjednik podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Središnjem odboru i Saboru Udruge.

7.   Predsjednik sudjeluje u planiranju djelovanja Udruge, kreiranju financijskog plana Udruge, te brine o racionalnom i svrhovitom  korištenju pokretne i nepokretne imovine Udruge. 

8.   Predsjednik čuva interese i ugled Udruge,

9.   Predsjednik Udruge daje izjave i priopćenja za javnost, saziva i vodi tiskovne konferencije uz prethodno mišljenje članova Predsjedništva i predsjednika Središnjeg odbora Udruge.

10. Postupak opoziva i imenovanja predsjednika i svih dužnosnika Udruge je u nadležnosti Središnjeg odbora koji o tome odlučuje većinom glasova svih članova.

11.  Predsjednik samostalno djeluje u ime predsjedništva Udruge.

 

Članak 32.

1.   Predsjednik Udruge može zaustaviti provođenje odluke tijela Udruge koja, po njegovom mišljenju nije u skladu sa odredbama Statuta Udruge i o tome odmah zatražiti očitovanje nadležnog tijela Udruge.

 

Dopredsjednici Udruge

 

Članak 33.

1.   Dopredsjednici Udruge aktivno sudjeluju u radu Predsjedništva Udruge, te pridonose ostvarenju ciljeva Udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveza koje im dodijeli Predsjednik Udruge, u skladu sa godišnjim planom rada Udruge .

2.   Dopredsjednici Udruge koordiniraju rad specijaliziranih Odbora Udruge  sukladno planu rada Predsjedništva Udruge.

3.   Dopredsjednici udruge sudjeluju u provedbi i svih ostalih zadaća po nalogu predsjednika Udruge.

 

Tajnik Udruge

 

Članak 34.

 

1.   Tajnik je stručni član Udruge koji osigurava pravilan rad i redovno organizacijsko i administrativno-tehničko funkcioniranje svih tijela Udruge, obavlja poslove na zahtjev Predsjedništva i Središnjeg odbora Udruge, sa svrhom ostvarenja ciljeva Udruge.

2.      Tajnika bira Sabor Udruge.

 

Rizničar Udruge

 

Članak 35.

1.   Rizničara Udruge imenuje Predsjednik Udruge. Rizničarom može biti imenovan bilo koji član ili dužnosnik Udruge.

2.   Rizničar ima obvezu voditi brigu o pravilnom financijskom poslovanju u skladu s pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta.

3.    Rizničar je obavezan u svakoj financijskoj transakciji Udruge prethodno Zatražiti odobrenje   Predsjednika Udruge.

4.   Rizničar je osobno odgovoran za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje, a podnosi izvješće o svojem radu i stanju financija najmanje jednom mjesečno na sjednici Predsjedništva Udruge i na zahtjev Predsjednika Središnjeg Odbora Udruge.

5.   Rizničar priprema prijedlog godišnjeg Financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvješće Središnjem odboru Udruge i Predsjedništvu Udruge na Saboru iste.

6.   Rizničar posredstvom Predsjedništva predlaže Središnjem odboru Udruge visinu godišnje članarine za članove Udruge te skrbi o načinu uplata tih članarina na otvoreni račun Udruge.

7.   Pošto je Udruga neprofitna organizacija, rizničar osigurava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

8.   Materijalno-financijsko poslovanje Udruge voditi će se putem njenog žiro računa.

9.   Udruga će imati ustrojenu analitičku karticu, a financijsko poslovanje će rizničar Udruge voditi u sjedištu Udruge.

10.Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedništvu i Središnjem odboru.

 

Nadzorni odbor Udruge

 

Članak 36.

1.   Nadzorno tijelo Udruge je Nadzorni odbor.

2.   Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova biranih na Saboru Udruge.

3.   Na svojoj prvoj, konstituirajućoj sjednici, izabrani članovi biraju između sebe Predsjednika Nadzornog odbora, što se zapisnički konstatira i o tome se izvješćuje Predsjedništvo Udruge te Središnji odbor Udruge.

4.   Predsjednik organizira rad, donošenje i provođenje odluka Nadzornog odbora.

5.   Član Nadzornog odbora Udruge ne može istodobno biti članom ni jednog drugog tijela Udruge.

6.    Nadzorni odbor donosi  Poslovnik o svojem radu.

7.    Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora. Sjednica je pravovaljana ako je na njoj prisutno više od ½ članova Nadzornog odbora.

8.    Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

9.    Nadzorni odbor odgovoran je Središnjem odboru i Saboru Udruge.

10. U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju dužnosnika i tijela Udruge, o tome bez odgode izvješćuje Središnji odbor Udruge ili Sabor Udruge, uz prijedlog mjera i postupaka sa ciljem sprječavanja nepravilnosti.

11. Nadzorni odbor je samostalno tijelo Udruge ali i članovi Nadzornog odbora podliježu stegovnim normama i jurisdikciji Suda časti Udruge.

 

 

Članak 37.

1.      Nadzorni odbor Udruge:

- nadzire rad svih tijela Udruge.

- nadzire materijalno financijsko poslovanje, kao i gospodarenje s imovinom Udruge.

- prema potrebi i na zahtjev tijela Udruge i članica Udruge, Nadzorni odbor može

nenajavljeno izvršiti “ad hoc” nadzor pravilnosti i zakonitosti djelovanja određenih tijela i

dužnosnika Udruge, kao i izvršiti nadzor pravilnosti djelovanja pojedine članice Udruge,

a o zatečenom stanju mora odmah sastaviti izvješće, koje dostavljaju na u.

- Nadzorni odbor može samostalno pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv

dužnosnika, člana Udruge, ako su za to stečeni uvjeti predviđeni ovim Statutom.

- Nadzorni odbor je nadležan i za sporove nastale u svezi s izborom članova i

dužnosnika na izbornom Saboru Udruge.

- Nadzorni odbor donosi odluke u prvom stupnju. Na odluke Nadzornog odbora može se uložiti

žalba Središnjem odboru koji odlučuje u drugom stupnju. Odluka Središnjeg odbora je konačna.

 

 

Časni sud Udruge

 

Članak 38.

1.   Časni sud  je tijelo Udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i općih akata  Udruge.

2.   Povreda odredaba podrazumijeva povredu prava ili povredu obaveza članova tijela Udruge ili dužnosnika Udruge.

 

Članak 39.

1.      Časni sud  ima pet članova, i to predsjednika i četiri člana.

2.      Sve članove Časnog suda  bira Sabor Udruge.

3.      Član Suda časti ne može istodobno biti član drugog tijela Udruge.

4.      Članovi Suda časti biraju između sebe Predsjednika Suda, većinom glasova svih članova na  prvoj konstituirajućoj sjednici Suda.

5.      Predsjednik Časnog suda organizira rad, donošenje i provođenje odluka suda časti.

6.      Sud časti donosi Poslovnik o svojem radu.

7.      Sud časti o svom radu podnosi izvješće Predsjedniku i Saboru Udruge.

 

 

Članak 30.

1.      Časni sud:

- Odlučuje o članstvu Udruge,

- Vodi stegovne postupke,

2.      Časni sud  Udruge je u suđenju neovisan i podložan pravilima ovog Statuta.

3.      Časni sud  postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih tijela i dužnosnika Udruge ili neposrednim usmenim zahtjevima.

4.      Časni sud  sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

                                                

Stegovni postupak i stegovne mjere

 

Članak 41.

1.   Protiv člana Udruge koji djeluje suprotno ciljevima i djelatnostima Udruge,  pokreće se i vodi stegovni postupak.

2.   Tijelo ili član Udruge koji je pokrenuo pokrenulo stegovni postupak ima položaj stranke u stegovnom postupku.

3.   Članovi Časnog suda utvrđuju činjenice i dokaze.

4.   Stegovni postupak završava odlukom Časnog suda  koja mora biti obrazložena.

5.   U stegovnom postupku se mogu izreći slijedeće stegovne mjere:

            -  Opomena,

            - Privremeno oduzimanje prava na obnašanje nekih ili svih dužnosti u tijelima Udruge do izbornog Sabora Udruge odnosno prestanak mandata;

            - Privremena suspenzija članskih prava,

            - Isključenje iz članstva.

6.      Opomena se izriče za lakše povrede članskih obveza.

7.   Privremeno oduzimanje dužnosti odnosno prestanak mandata, može se izreći članu i za opetovano činjenje lakših povreda odredbi ovog Statuta i općih akata Udruge.

8.   Suspenzija članskih prava, odnosno isključenje iz članstva izriče se članu koji je namjerno počinio težu povredu odredba Statuta i općih akta Udruge.

9.   Kada je protiv nekog člana Udruge pokrenut stegovni postupak radi teže povrede, dotičnom miruju članska prava.

 

Članak 42.

1.   Teže povrede odredbi Statuta i općih akata označuje namjerno postupanje odnosno nepostupanje člana Udruge koje je:

   - Izazvalo teže posljedice po ugled i interes Udruge,

   - Izazvalo veliku materijalnu štetu,

   - Protivno ciljevima Udruge.

2.      Kvalifikaciju težine stegovne povrede daje Časni sud.

 

V

 

Izbora tijela i dužnosnika Udruge

 

Članak 43.

1. Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge provode se sukladno Poslovniku o radu Sabora Udruge koji donosi Sabor Udruge tijekom njegovog održavanja odnosno važećem Poslovniku.

 

2.  Mandat svim izabranim dužnosnicima traje 2 (dvije) godine, odnosno do prvog slijedećeg Sabora Udruge koji mora biti izborni.

 

3.  Ako članu u tijelu upravljanja Udrugom prestane mandat, prije isteka vremena iz stavka 2. ovog članka, na njegovo mjesto Središnji odbor kooptira novog člana kojemu traje mandat do izborne sjednice Sabora Udruge.

 

VI

 

Opoziv  dužnosnika

 

Članak 44.

 1. Predsjednika i članove u tijelima upravljanja Sabor Udruge može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

 2. Svaki član u tijelima upravljanja može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju sukladno statutu Udruge.

3. Mandat dužnosnicima Udruge prestaje sukladno ovom Statutu Udruge.

 

 

Imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge

 

Članak 45.

1.      Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

  - obavljanjem njenih djelatnosti,

  - donacije iz državnog proračuna i proračuna fondova,

  - dragovoljnim prilozima,

  - darivanjem,

  - članarinom,

2.      Imovinu Udruge čine i druge pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava.

3.      Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarenja ciljeva Udruge.

4.      Udruga je neprofitna organizacija te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

 

VII

 

Prestanak rada Udruge i postupak sa imovinom Udruge

 

Članak 46.

1.   Udruga prestaje s radom odlukom Sabora koja mora biti donesena ¾ većinom glasova svih zastupnika Sabora.

2.   Udruga može prestati s radom temeljem Zakona.

3.   Udruga prestaje sa radom i ako se Sabor Udruge ne održi najmanje 5 (pet) godina od dana održavanja prethodnog Sabora Udruge.

4.   Odluka o prestanku djelovanja Udruge dostavlja se nadležnom upravnom tijelu, kako bi se proveo postupak likvidacije nad imovinom Udruge.

5.   Prestankom rada Udruge, sva njena pokretna i nepokretna imovina pripada osobama koji bili članovi Udruge u trenutku prije donošenja odluke – rješenja o njenom prestanku sa jednakim udjelima.

 

VIII

 

Priznanja i zahvalnice Udruge Specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata

 

Članak 47.

1.   Predsjednik Udruge može na prijedlog Predsjedništva ili Središnjeg odbora Udruge na svečan način dodijeliti zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i državnim institucijama priznanje i zahvalnice za njihov doprinos i pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruge.

2.   Udruga može sukladno zakonu ili samoinicijativno pokretati, sudjelovati i potpomagati postupke za dodjelu zvanja, činova, priznanja, zahvalnica, odličja, medalja i drugih priznanja na inicijativu samih članova, dužnosnika ili tijela Udruge.

 

IX

 

Statut i drugi akti Udruge

 

Članak 48.

1.      Statut Udruge je osnovni opći akt Udruge.

2.      Sabor Udruge usvaja Statut,  kao i sve njegove izmjene i dopune.

3.      Izmjene i dopune Statuta može inicirati Predsjedništvo Udruge, Središnji odbor i Nadzorni odbor Udruge te najmanje 1/3 svih redovitih članova  Udruge. 

 

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Saboru Udruge odnosno prihvaćanja nadležnog tijela sukladno Zakonu.

 

 

Split,26.11.2006.godine.                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK  UDRUGE                      

                                                                                                  Stjepan Rojnica  v.r.

 

                                                                                        
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO – DALAMATINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.

 

KLASA: UP/I-230-02/06-01-299
UR.BROJ. 2181-06-01-07-2
SPLIT, 10. siječanj 2007.