UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka

www.batt.hr:Vinogradska 63, Split: udruga-batt@net.hr
 

Broj: 22-01-02-02-005/08.
Split, 17. 10. 2008. godine

 

U skladu sa statutom, Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata (dalje: Udruga), a temeljem Rješenja o zastupanju, Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: UP/I-230-02/06-01-299 Ur. broj: 2181-06-01-07-2, u Splitu 10. siječnja 2007. godine, donosim  slijedeću
 

ODLUKU

 

1.   Organizira se odlazak u Vukovar radi obilježavanja događanja od 18.11.1991. godine, a za organizaciju i provođenje ovoga izleta kao Predstavnika Udruge imenujem, Renata Čevru – Ćuntru.

2.   Izlet se planira u vremenu od 17.11.2008. do 19.11.2008. godine, na način da će se u međuvremenu preko ove stranice kao i SMS porukama anketirati članstvo koje se treba izjasniti do 24.10.2008. godine predbilježbom u dogovoru sa predstavnikom Udruge.

3.   S obzirom na rezultate provedenog anketiranje članova i njihovu zainteresiranost, Predstavnik Udruge će donijeti odluku o daljnjem postupanju.

4.  Predstavnik Udruge je ovlašten zastupati interese Udruge tijekom provođenja obilježavanja godišnjice Vukovarskih događanja od strane članova USJP BATT Split.

5.   U skladu sa navedenim članovi Udruge trebaju pravovremeno kontaktirati Predstavnika Udruge na mobilni broj: 098-453-551.

6. O poduzetim aktivnostima Predstavnik Udruge dužan je odmah po provođenju istih, a najdalje do 21.11.2008. godine izvijestiti predsjednika Udruge a Središnji odbor na prvoj sjednici iza 21.11.2008. godine.

 

PREDSJEDNIK  UDRUGE
Stjepan  Rojnica v.r.