UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka

Broj: 22-01-06-01-001/09
Split, 01.01.2009. godine.

Temeljem Statuta, Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, Ovjerenog od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: UP/I-230-02/06-01-299 Ur. broj: 2181-06-01-07-2, u Splitu 10. siječnja 2007. godine, donosim slijedeću

ODLUKA O UREDSKOM POSLOVANJU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se uredsko poslovanje Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Uredsko poslovanje obuhvaća: nastajanje odnosno izradu akata, primanje i pregled akata, upisivanje akata, dostavu akata u rad, administrativno-tehničku obradu akata, otpremu akata, razvođenje akata i njihovo stavljanje u arhivu (pismohranu) i čuvanje.

Članak 3.

U uredskom poslovanju akt je svaki pisani sastav kojim se pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja.

Članak 4.

Akti u uredskom poslovanju mogu se obrađivati korištenjem klasičnih birotehničkih sredstava ili automatskom odnosno računalnom obradom dokumenata.

Članak 5.

Osnovna knjiga za vođenje evidencije akata je urudžbeni zapisnik. Ako se akti obrađuju automatskom odnosno računalnom obradom dokumenata, funkciju evidencije o primljenim odnosno vlastitim aktima vrše odgovarajuće baze dokumenata.

Članak 6.

Jedinstvene klasifikacijske oznake utvrđuju se kao brojčane oznake i sastavni su dio ove Odluke, kako slijedi.

1) Ustrojstvena oznaka unutar Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata koja je za Udrugu Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata posebno utvrđena ima oznaku: 22-;

2) Izvor nastanka akta se označava: a. DOPISI UDRUGE: -01- ili b. PRIMLJENI DOPISI: -02-;

3) Akti tijela Udruge i izvan Udruge se označavaju: a. Sabor: -01-, i broj predmetnog akta; b. Središnji odbor: -02-, i broj predmetnog akta; c. Nadzorni odbor: -03-, i broj predmetnog akta; d. Časni sud: -04-, i broj predmetnog akta; e. Ostalo: -05-, i broj predmetnog akta; f. Predsjedništvo: -06-, i vrsta akta;

4) Vrsta akta se označava: a. Opći akti: -01-; ili b. Dopisi: -02-; ili c. Zapisnici: -03-; ili d. Iskaznice: -04-; e. Riznica: -05-; f. Zahvalnice: -06-; g. Ostalo: -07-.

5) Broj predmetnog akta se označava: -001/, nadalje.

6) Godina nastanka ili primitka akta se označava: /09., nadalje.

Članak 7.

Osim urudžbenog zapisnika kao osnovne knjige za vođenje evidencije o aktima, radi lakšeg i bržeg rukovanja aktima, mogu se voditi i pomoćne knjige - evidencije, kao: registar (kazalo), interna dostavna knjiga, dostavne knjiga za mjesto, dostavna knjiga za poštu i drugo.

Ako se akti obrađuju automatskom odnosno računalnom obradom dokumenata neće se voditi pomoćne knjige - evidencije, čiju funkciju preuzimaju sredstva predmetne obrade dokumenata.

Članak 8.

Niže navedeni ogledni primjer sastavni je dio ove Odluke, kako slijedi:

PRIMJER:

Broj:22-01-06-01-001/09.

Broj: označava jedinstvenu klasifikacijsku oznaku akta; 22- označava klasifikacijski broj Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata; -01- znači da je akt nastao u Udruzi; -06- označava akte Predsjedništva ili predsjednika Udruge; -01- označava vrstu akata i to Opće akte; nadalje -001- označava broj predmetnog akta unutar jedinstvene klasifikacije oznake akta; /09. označava 2009. godinu kao godinu nastanka akta.

Članak 9.

Registar članova Udruge u skladu sa zakonom o Udrugama zasebna je evidencija koja se zasniva na evidenciji članova Udruge, članskih iskaznica i drugih podataka.

Evidencija članskih iskaznica sastoji se od: klasifikacijske oznake Udruge koja se označava brojčanom oznakom: 22/; i broja iskaznice člana Udruge koja se dodjeljuje kronološkim redom pristupanja člana Udruzi a koju čini brojčana oznaka: /001 nadalje.

Članak 10.

U skladu sa ovom Odlukom o uredskom poslovanju utvrđuje se i njezina klasifikacijska oznaka pod brojem: 22-01-06-01-001/09.

Članak 11.

Ovom odlukom ukida se Odluka o uredskom poslovanju broj: 22-01-02-01-01/08 od 01.06.2008. godine.

Ova Odluka o uredskom poslovanju broj: 22-01-06-01-001/09, stupa na snagu od 01. siječnja 2009. godine od kada će se i primjenjivati.
 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica